• Formy štúdia

   • Študijné odbory 4-ročné s maturitou

    • 6444 K - čašník, servírka

    • 4-ročný študijný odbor

     Absolvent študijného odboru ČAŠNÍK - SERVÍRKA je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý:
     - ovláda prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých a zložitých objednávok
     - ovláda podávanie informácií o jedlách a nápojoch
     - ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke
     - ovláda obsluhu technického vybavenia pracoviska
     - ovláda práce so stolovaním pri mimoriadnych príležitostiach, zostavovanie menu, špeciálne spôsoby stolovania
     - pozná zásady správneho uskladňovania a ošetrovania potravín
     - pozná zásady správneho uskladňovania a ošetrovania potravín
     - vie zostavovať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, pripravovať miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr
     - vie správne komunikovať s hosťom, kultivovane spoločensky sa správať a dodržiavať osobnú a spoločenskú hygienu

     Spôsob ukončenia štúdia:
     - maturitná skúška

     Pracovné uplatnenie:
     - abslovent je pripravený na výkon odborno-prevádzkových a technicko-hospodárskych funkcií
     - po vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu
     - po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe môže pracovať ako prevádzkar, šéfkuchár, hlavný čašník, majster odbornej výchovy
     - výkon všetkých činností kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie

     Nadväzné štúdium:
     - pomaturitné alebo vysokoškolské, za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl

        6444 K čašník servírka.pdf

     6442 K - obchodný pracovník

     4-ročný študijný odbor

     Absolvent študijného odboru OBCHODNÝ PRACOVNÍK je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti:
     - z marketingu, propagácie a reklamných akcií, výskumu trhu
     - o jednotlivých druhoch tovaru vo svojom zameraní, ovláda zásady jeho predaja a propagácie
     - o zásadách administratívnych prác v predajni, príslušných predpisoch o nákupe a predaji
     - o reklamačnom poriadku a Zákone o ochrane spotrebiteľa a ostatných právnych predpisoch
     - o zásadách ošetrovania, skladovania a hodnotenia tovaru, o záručných dobách a vplyvoch pôsobiacich na tovar
     - z jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňovníctva, poisťovníctva, hospodárskeho práva
     - z oblasti organizácie, riadenia práce a pracovného kolektívu

     Spôsob ukončenia štúdia:
     - maturitná skúška

     Pracovné uplatnenie :
     - v obchodno-prevádzkových funkciách ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky
     - vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu
     - pracovník v logistike a distribúcii

     Nadväzujúce štúdium:

     - možnosť ďalšieho vzdelávania rovnocenne s absolventmi iných škôl, vrátane štúdia na vysokej škole

      6442 K obchodný pracovník.pdf

     6446 K - kozmetik

     4-ročný študijný odbor

     Absolvent študijného odboru KOZMETIK je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má zručnosti a vedomosti z oblasti:
     - kozmetiky
     - dermatológie
     - zdravovedy
     - kozmetických materiálov
     - estetiky

     Spôsob ukončenia štúdia:
     - maturitná skúška

     Pracovné uplatnenie:
     - absolvent je pripravený pracovať samostatne v kozmetickej prevádzke
     - prevádzkovať vlastný kozmetický salón
     - poskytovanť základné kozmetické ošetrenie: formovanie a farbenie obočia, masáž tváre, hĺbkové čistenie, prístrojové ošetrenie, manikúra, lakovanie nechtov, poradenská služba

     Nadväzná odborná príprava:
     - vizážista
     - odborné kurzy na špeciálne úkony

       6446 K kozmetik.pdf

      

   • Učebné odbory 3-ročné

   • 3661 H - murár

    3661 2 00 - murár

    3-ročný učebný odbor

    Absolvent učebného odboru MURÁR je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:
    - orientovať sa v projektovej dokumentácii, čítať stavebné výkresy
    - zhotovovať technické náčrty, kresliť s podporou počítača
    - rozlíšiť druhy, vlastnosti a správne použitie stavebných materiálov
    - použiť správne technologické postupy murovania, betónovania, omietania, zhotovovania obkladov, dlažieb a izolácií - tepelných, zvukových a odolných proti vode
    - rekonštruovať a prestavovať stavebné objekty

    Spôsob ukončenia štúdia:
    - záverečná skúška

    Pracovné uplatnenie:
    - v stavebných dodávateľských firmách a organizáciách
    - pri realizácii bytových, občianskych a priemyselných stavieb
    - v príbuzných odboroch
    - organizovanie vlastnej stavebnej činnosti (po získaní odbornej kvalifikácie)

    Nadväzujúce štúdium:
    - 2-ročný študijný odbor 3659 4 00 - Stavebníctvo, ktorý je ukončený maturitnou skúškou

      3661 H murár.pdf

     

    2487 H - autoopravár

    zameranie: 01 mechanik, 02 elektrikár, 03 karosár, 04 lakovník

    3-ročný učebný odbor

    Absolvent učebného odboru autoopravár je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý vie:
    - zvládnuť základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov
    - pracovať so štandardným náradím používaným pri opravách automobilov
    - pracovať s mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov
    - pracovať na montážach a demontážach rozoberateľných spojov
    - pracovať na montážach a demontážach zostáv, podzostáv a častí automobilov

    Spôsob ukončenia štúdia:
    - záverečná škúška

    Pracovné uplatnenie:
    - je schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve.
    - má teoretické a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením dielní predpísaných výrobcom, na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel
    - vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce
    - pri práci s vozidlom a pomôckami je schopný použiť štandardnú opravárenskú techniku
    - je schopný pracovať samostatne aj v kolektíve.

    Nadväzné štúdium:
    - v 2-ročnom študijnom odbore 3757 4 01 - dopravná prevádzka, ukončenom maturitnou skúškou

      2487 H autoopravár-mechanik.pdf

     

    3678 H - inštalatér

    3-ročný učebný odbor

    Absolvent učebného odboru INŠTALATÉR je kvalifikovaný odborný pracovník schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v inštalatérstve a ktorý:
    - ovláda montáž, údržbu a opravu vodovodných rozvodov, odpadových, plynovodných, vykurovacích rozvodov a zariadení
    - vie sa orientovať v technických, strojárskych a stavebných výkresoch
    - vie montovať zdravotno-technické zariadenia, armatúru, osádzať vykurovacie telesá, ohrievače vody, montovať klimatizačné zariadenia
    - vie zhotoviť izolácie proti stratám, montáž v kotolniach, čerpacích a výmenníkových staniciach
    - ovláda montáž, údržbu a opravy vonkajších rozvodných trás inžinierskych sietí miestneho, ústredného a diaľkového charakteru vody, plynu, kúrenia, kanalizácie
    - ovláda činnosti stavebného zámočníka klampiara

    Spôsob ukončenia štúdia:
    - záverečná skúška

    Pracovné uplatnenie:
    - ako inštalatér, zvárač, potrubár v stavebných firmách
    - v prevádzkach kotolní, plynárenských, chemických prevádzkach
    - v službách obyvateľstvu
    - vo firmách zameraných na strojárstvo, pri realizácii vzduchotechnických rozvodov

      3678 H inštalatér.pdf

    2977 H - cukrár – kuchár

    4 - ročný učebný odbor

        pozná suroviny a ich uskladňovanie, technologické postupy výroby
        pozná druhy cukrárskych výrobkov
        vie princíp a prevádzku strojových zariadení
        pozná prípravu surovín na výrobu podľa noriem
        vie zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby finálne výrobky
        vie uplatniť fantáziu, tvorivosť, pri príprave výrobkov
        vie uplatňovať moderné technologické postupy a prvky vo výrobe
        vie skladovať, baliť a expedovať hotové výrobky
        pozná základy bezpečnosti práce a hygieny
        ovláda základné metódy kontroly kvality
     

    Ovláda práce  spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby.
        Pozná zásady uplatňovania gastronomických pravidiel.
        Vie receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál.
        Pozná zásady racionálnej výživy a diferencovaného stravovania.
        Vie obsluhovať veľkokapacitné a programované kuchynské stroje.
        Pozná úpravu jatočného mäsa, hydiny, rýb na kuchynské spracovanie.
        Pozná základy stolovania, ošetrovania, skladovania a využívanie potravín a nápojov na prípravu pokrmov.
        Vyrába  a vydáva jedlá, spracúva výpočty pri kalkulácii jedál, ovláda tvorbu cien.

     

    Uplatnenie absolventa:

    v cukrárskych výrobniach    

    v pečivárňach    

    v samostatnej živnosti    

    v hypermarketoch

    ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania

     

    Nadväzné štúdium:

        Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok sa môžu absolventi  uchádzať o štúdium na 2-ročnom nadstavbovom štúdiu, končiacom maturitou.

      2977 H cukrár kuchár.pdf

    6444 H - čašník, servírka

    3-ročný učebný odbor

    Absolvent učebného odboru ČAŠNÍK - SERVÍRKA je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý ovláda:
    - práce spojené so stolovaním
    - suroviny, nápoje a technológiu ich výroby
    - zásady uplatňovania gastronomických pravidiel
    - základné receptúry a technologické postupy bežných jedál
    - zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
    - kultivované a spoločenské správanie
    - odbornú komunikáciu so zákazníkom

    Spôsob ukončenia štúdia:
    - záverečná skúška

    Pracovné uplatnenie:
    - môže vykonávať funkciu čašníka - servírky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania

    Nadväzné štúdium:
    - 2-ročný študijný odbor 6421 4 00 - Spoločné stravovanie, ktorý je ukončený maturitnou skúškou

      6444 H čašník servírka.pdf

    6456 H - kaderník

    3-ročný učebný odbor

    Absolvent učebného odboru KADERNÍK je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý vie:
    - zvoliť správne technologické postupy práce
    - pripraviť pracovisko
    - vybrať správne nástroje a pomôcky
    - správne používať prípravky vlasovej kozmetiky
    - poskytnúť poradenskú službu
    - urobiť skúšku citlivosti
    - vybrať správny strih a farbu podľa typu zákazníka
    - ošetrovať rôzne typy vlasov
    - zvoliť vhodný prístup k zákazníkom podľa typu
    - základy psychológie a spoločenskej výchovy
    - zhotoviť náročné spoločenské účesy
    - nakresliť rôzne typy účesov

    Spôsob ukončenia štúdia:
    - záverečná skúška

    Pracovné uplatnenie:
    - v kaderníckom salóne
    - ako prevádzkovateľ vlastného kaderníctva

    Nadväzné štúdium:
    - kozmetický kurz alebo kurz vizážistiky
    - absolvent sa môže uplatniť ako maskér v divadle alebo televízii
    - 2-ročný študijný odbor 6426400 vlasová kozmetika, končiaci maturitnou skúškou

      6456 H kaderník.pdf

   • Učebné odbory 2-ročné

   • 3686 F - stavebná výroba

    2-ročný učebný odbor

    Učebný odbor STAVEBNÁ VÝROBA je pre žiakov, ktorí ukončili 6. ročník ZŠ.

    Absolvent je kvalifikovaný robotník, ktorý:
    - pozná pomocné, prípravné a obslužné činnosti v stavebníctve
    - pozná široký sortiment stavebných materiálov, ich vlastnosti, spôsob ukladania a uskladňovania
    a je schopný vykonávať:
    - prípravu pracoviska pre všetky stavebné profesie
    - montáž, demontáž lešení a debnení
    - železiarske práce, vystužovanie železobetónových konštrukcií
    - betonárske práce, murárske práce
    - triedenie, ukladanie, spájanie stavebného dreva
    - práce pri omietaní, povrchových úpravách, obkladoch
    - jednoduché maliarske a natieračské práce
    - práce pri zhotovovaní podláh
    - pomocné meračské práce pri vytyčovaní stavieb
    - terénne úpravy, parkové a záhradné úpravy pri dokončovaní stavebného diela
    - práce pri budovaní komunikácií

    Spôsob ukončenia štúdia:
    - záverečná skúška

    Pracovné uplatnenie:
    - v stavebných firmách a organizáciách
    - vo výrobniach stavebných materiálov
    - v drevospracujúcich výrobniach, na pílach
    - v predajniach stavebných hmôt a materiálov

    Absolventi, ktorí si počas učebnej doby doplnia úplné vzdelanie poskytované ZŠ, sa môžu uchádzať o ktorýkoľvek 3-ročný stavebný odbor.

      3686 F stavebná výroba.pdf