• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • IT technik

    • Úväzok:
     100% - plný úväzok
     Dátum nástupu:
     dohodou
    • Požiadavky:
     Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie I.st. / II. st. so zameraním na informatiku

     Prax v odbore: min. 3 roky

     Platové podmienky: platová trieda 6 podľa Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od sumy 919,50 eur v hrubom až do sumy 1103,50 eur v závislosti od započítaných rokov praxe zamestnanca.

     Pracovné činnosti:
     - zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom, správca webovej stránky školy, zástupca zamestnancov pre bezpečnosť pri práci, napomáhanie pri zhromažďovaní, evidovaní a zakladaní dokumentácie BOZP, PO, CO, spolupráca s firmami ohľadne zabezpečovania zdravotníckej starostlivosti, zdravotných prehliadok a vedie o tomto dokumentáciu, zabezpečovanie údržby hardwarového a softwarového vybavenia počítačovej techniky na pracoviskách školy, zaškoľovanie pracovníkov pracujúcich s PC na obsluhu softwarového vybavenia na úsekoch školy, napomáhanie vedeniu školy a technicko-ekonomickým zamestnancom školy pri vypĺňaní ekonomických, štatistických a personálnych tabuliek, zodpovednosť za tlačenie vysvedčení a dokumentácie žiakov školy, zodpovednosť za ASC agendu, zodpovednosť za tlač výstupných dokumentov pri záverečných a maturitných skúškach

     V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo na e-mail: valentova.katarina@zupa-tt.sk. Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 0346983441, valentova.katarina@zupa-tt.sk
     Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.
   • majster odbornej výchovy - pre učebný odbor: inštalatér

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     dohodou
    • Požiadavky:
     Vzdelanie:
     Kvalifikačné predpoklady: - vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SVVS SR 1/2020 Z. z. (získané úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore: inštalatér + VŠ I. stupňa ako majster odbornej výchovy).

     Náplň práce: pedagogická činnosť majstra odbornej výchovy v učebnom odbore: inštalatér

     Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
     - od platovej tarify 4 (938,00 €) až do platovej tarify 6 (1161,50 €) v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01. 09. 2023.

     Požadované schopnosti: zodpovednosť, komunikatívnosť, tímová práca, starostlivosť.
     - znalosť práce s PC - Word, Excel, Microsoft Outlook...

     V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo e-mailom:
     valentova.katarina@zupa-tt.sk
     Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.
   • školník

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     dohodou
    • Požiadavky:
     - kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie technického zamerania
     - platová trieda: 4 od sumy 779,00 € do sumy 936,00 € v hrubom podľa Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od započítaných rokov praxe zamestnanca.
     Náplň práce:
     - zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti, správa strojov, prístrojov a zariadení (fotovoltaická elektráreň, tepelné čerpadlo, peletkový kotol, solárne zariadenia, plynové zariadenia v škole a na prevádzkových pracoviskách), vykonáva pravidelné kosenie celého školského areálu a všetkých prevádzkových pracovísk, odstraňuje všetky vzniknuté závady v priestoroch školy, ktoré súvisia s prevádzkou školy a prevádzkovými pracoviskami školy, opravuje inventár, je zodpovedný za sklad čistiacich prostriedkov, za sklad osobných ochranných pracovných prostriedkov, v prípade potreby vykonáva činnosti vodiča, zabezpečuje rozvoz obedov pre zamestnancov a žiakov školy na prevádzkové pracoviská školy, zabezpečuje rozvoz surovín na raňajky a večere do Školského internátu, realizuje nákupy materiálu a tovaru na školské akcie..
     - pracovný čas: 37,5 hod./týždenne (od 6:00 hod. do 14:00 hod.- v rámci pracovného času je 30 min. prestávka na jedlo a oddych).
     V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo na e-mail: valentova.katarina@zupa-tt.sk. Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 0346983441.
     Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.
   • majster odbornej výchovy pre učebný odbor: kuchár

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     dohodou
    • Požiadavky:
     Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SVVS SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - od platovej tarify 4 (938,00 €) až do platovej tarify 6 (1161,50 €) v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01. 09. 2023.

     Znalosť práce s PC
     Znalosť práce s PC - pokročilá úroveň práce s MS Word, Excel, Power Point, ASC Agenda, EduPage

     Náplň práce: pedagogická činnosť majstra odbornej výchovy v učebnom odbore: kuchár.
     V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredné odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo e-mailom: valentova.katarina@zupa-tt.sk. Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 0346983441.
     Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.